หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อเทศบาล
 
วิสัยทัศน์ vision ผู้บริหาร พัฒนาความรู้ คู่ความดี สร้างความสามัคคีในชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีสุข
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ประกาศเทศบาลตำบลองครักษ์ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญตำแหน่งผู้บริหาร
เรื่องรายงานขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภาคเรียนที่ 1/2562
คำสั่งเทศบาลตำบลองครักษ์ ที่ 1/2563 เรื่อง การมอบอำนาจของปลัดเทศบาลตำบลองครักษ์ ให้รองปลัดเทศบาลตำบลองครักษ์ ปฏิบัติราชการแทน
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 19/2563 เรื่องมาตรการเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 18/2563 เรื่องห้ามจำหน่ายสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการชั่วคราว
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 17/2563 เรื่องขยายเวลาบังคับใช้ประกาศจังหวัดนครนายก
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 16/2563 เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม)
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 15/2563 เรื่องการห้ามชุมนุม 
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 14/2563 เรื่องสถานที่ราชการงดการให้บริการบางประเภทเป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม)
เรื่องขอความร่วมมือส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 13/2563 เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม)
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 12/2563 เรื่องสถานที่ราชการงดการให้บริการบางประเภทเป็นการชั่วคราว
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 10/2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในร้านเสริมสวยหรือร้านแต่งผม
ประชาสัมพันธ์ เอกสารประกอบคำแนะนำสำหรับประชาชน ในการทำความสะอาด ทพลายและฆ่าเชื้อโรค ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เรื่องการสั่งปิดสถานที่ท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว
เรื่องยกเว้นให้ห้างสรรพสินค้าจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19)
เรื่องการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก
»» อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมแซมเลื่อยยนต์ ท.510 55 0001 ท.510 59 0001 และ ท.510 59 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลองครักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงเคลือบสาร ตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงทางเดินเท้าหน้าโรงพยาบาลองครักษ์ - สถานีตำรวจองครักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-สถานีตำรวจองครักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงเคลือบสาร ตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขฯ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงเคลือบสารตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ถนนหน้าตลาดเก่าเสาวภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 80-4471 นย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมสนามเปตอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าหน้าโรงพยาบาลองครักษ์ - สถานีตำรวจองครักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขฯ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาตัดต้นไม้ยืนต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
»» อ่านต่อ

นายกเทศมนตรี
นายศรชัย ธรรมธีระ
สายด่วน นายก.
โทร.081-8645150
ปลัดเทศบาล
สิบเอกหญิงผกาพรรณ นิ่มเรือง

 

ลงพื้นที่ดำเนินการเฝ้าระวัง สุขาภิบาลอาหาร ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ผู้ปกครอง ตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ฯ
ประชุมการจัดระเบียบตลาดนัด ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดฯ ตั้งจุดคัดกรองบริเวณ ตลาดนัดหน้าที่ว่าการอำเภอองครักษ์ มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19


 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินการป้องกันการทุจริต ระบบสารสนเทศ
คู่มือประชาชน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การลดขั้นตอน

มาตรฐานการบริหาร ของ อปท.

กฏหมายท้องถิ่น

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
   ประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
   การทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์

ระบบข้อมูลกลาง (INFO)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ สปสช.

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)

ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
   และประเมินผลของ อปท.

ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)

ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)

ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)

ระบบเลือกตั้ง (ELE)

ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)

ระบบ E-PlanNACC

 
สำนักงานเทศบาลตำบลองครักษ์ 476 หมู่ 1 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ 037-391296 , 037-391372 โทรสาร 037-391296
Copyrights © 2017 www.ongkarak.go.th All Rights Reserved.
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาล (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)